Algemene voorwaarden

Laatst aangepast op 01/11/2020
Het is van groot belang dat zowel de klant als Webdesign de Ruiter weten waar zij aan beginnen voordat een project wordt gestart. Bij een eerste kennismaking, welke online of lokaal kan plaatsvinden, wordt het project besproken zodat Webdesign de Ruiter een schatting kan maken van de omvang van het project, terwijl de klant weet wat hij of zij kan verwachten. Overige communicatie kan op verschillende manieren - bij voorkeur via e-mail - plaatsvinden om correcties te maken en meer.


1. Algemeen
Op ieder project wat uitgevoerd wordt door Webdesign de Ruiter zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Het is mogelijk dat er afgeweken kan worden van deze algemene voorwaarden, echter wordt dit dan duidelijk van tevoren gecommuniceerd tussen de klant en Webdesign de Ruiter, waarna deze wijzigingen bevestigd dienen te worden door beide partijen.

2. Offerte
Na afloop van het eerste gesprek en eventueel vooronderzoek zal er een offerte opgesteld worden. Alle offertes van Webdesign de Ruiter - inclusief bijbehorende afbeeldingen, media, specificaties, prijzen en meer - zijn volledig vrijblijvend en gelden 14 dagen. Indien de offerte niet beantwoord of geaccepteerd wordt zit de klant nergens aan vast, en zal er ook geen werkzaamheden uitgevoerd worden door Webdesign de Ruiter. Indien de klant akkoord geeft voor de offerte zal Webdesign de Ruiter de werkzaamheden starten, op voorwaarde dat enige voor-, deel- of overige betalingen ontvangen zijn door Webdesign de Ruiter, en gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden en overige voorwaarden die gelden indien van toepassing. ​

3. Materialen
De klant is genoodzaakt om alle gegevens die benodigd zijn beschikbaar te stellen aan Webdesign de Ruiter indien hiernaar gevraagd wordt. Deze gegevens worden vooraf bekend gemaakt zoals, maar niet beperkt tot, inloggegevens voor domeinadministratie en media. De klant staat garant voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Indien de gegevens niet binnen 14 dagen na verzoek geleverd zijn aan Webdesign de Ruiter zullen de werkzaamheden worden gepauzeerd. Webdesign de Ruiter zal de klant hiervan middels e-mail op de hoogte brengen, met het dringende verzoek om deze alsnog te leveren. Indien er binnen 14 dagen na het versturen van deze e-mail alsnog geen levering van de gegevens plaatsvindt is de klant per direct het restant van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd aan Webdesign de Ruiter. Webdesign de Ruiter behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde producten, evenals voorbereidend materiaal. De klant krijgt uitsluitend toegang tot het beheren van de website of het product voor de onderdelen welke afgesproken worden bij het produceren hiervan. In elk ander geval behoudt Webdesign de Ruiter de volledige beheerdersrechten van het product, en de klant is niet toegestaan om programmatuur of andere materialen te veelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken. Webdesign de Ruiter is niet aansprakelijk voor de materialen zoals teksten, media en meer welke geleverd zijn voor de klant. Webdesign de Ruiter verplicht zich tot geheimhouding tegenover derde partijen met betrekking tot verkregen kennis over de bedrijfsvoering van de klant.

4. Prijzen
Bij het maken van een website en/of huisstijl gelden er drie betalingen. De klant is 30% van de overeengekomen hoofdsom per direct verschuldigd aan Webdesign de Ruiter, waarna de werkzaamheden gestart worden zodra de betaling ontvangen is door Webdesign de Ruiter. De tweede betaling bedraagt eveneens 30% van de overeengekomen hoofdsom, welke per direct verschuldigd is aan Webdesign de Ruiter bij de eerste presentatie van het product. Bij aflevering van het eindproduct is de klant het restantbedrag, de overige 40% van de hoofdsom, per direct verschuldigd aan Webdesign de Ruiter. Bij alle andere projecten waarbij er niet een website en/of huisstijl geproduceerd wordt, geldt dat de volledige hoofdsom per direct verschuldigd is aan Webdesign de Ruiter bij aflevering van het eindproduct. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen indien deze ter sprake zijn. Op de factuur wordt te allen tijde een btw-percentage van 21% gehanteerd. Indien er sprake is van periodieke betalingen of betalen in termijnen zullen deze vermeld worden op de factuur inclusief uiterlijke betaaldata.

5. Zekerheidsstelling
Webdesign de Ruiter behoudt het recht om voorafgaand van de levering van het eindproduct te stellen dat alle openstaande betalingen voldaan worden. Indien de verlangde betaling niet tijdig heeft ontvangen heeft Webdesign de Ruiter de bevoegdheid om de levering op te schorten en eventueel de overeenkomst te ontbinden indien de klant eveneens na sommatie niet hieraan voldoet, met behoud van het recht op schadevergoeding.

6. Betaling
Iedere betaling dient voldaan te worden voorafgaand van de uiterste betaaldatum, welke schriftelijk vermeld wordt op de factuur en eventueel e-mail. De datum van bijschrijving op het rekeningnummer van Webdesign de Ruiter wordt hierbij gezien als de betaaldatum. Indien de klant niet de betaling heeft voldaan binnen 14 dagen is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Hierbij is de klant een rente van 1,5% per maand of gedeelte daarvan in verzuim, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval deze zal gelden. Indien na aanmaning - waarin de klant een finale termijn voor betaling gesteld wordt - er geen betaling plaatsvindt, heeft Webdesign de Ruiter het recht de vordering ter incasso uit handen te geven. Enige gemaakte kosten voor het incasseren hiervan zoals manen, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zijn door de klant verschuldigd aan Webdesign de Ruiter. Indien de klant een deel van de factuur betwist laat dit onverlet de overige, onbetwiste delen volgens de gestelde termijnen en voorwaarden in stand.

7. Toepasselijk recht en geschillen

Alle overeenkomsten welke gesloten zijn door Webdesign de Ruiter of de voortvloeiende geschillen tussen Webdesign de Ruiter en de klant bij het uitvoeren van de overeenkomst zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats (Amsterdam) of de verblijfplaats van de klant. Op alle overeenkomsten tussen Webdesign de Ruiter en de klant is echter uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Vragen
Als u vragen heeft over de algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen middels het contactformulier.

© Webdesign de Ruiter
KVK: 75939894
BTW: NL003027332B27
Algemene voorwaarden
Privacybeleid